2021 Verkkoviestintä- ja Lukkari-kysely

Seurakuntien työntekijöille suunnattuun 2021 verkkoviestintäkyselyyn vastasi 274 henkilöä. Vastaajista 252 oli Lukkari-ylläpitäjiä ja tämä raportti keskittyy heidän antamiin vastauksiin. Myöhemmin julkaistavassa Kokonaiskirkollinen viestintäselvitys -raportissa käsittellään vastauksia laajemmasta näkökulmasta.

Tässä raportissa kutsutaan kaikkia ylläpitäjiä käyttäjiksi. Itse kyselyssä käyttäjät jaettiin ryhmiin ylläpitovastuun sekä sen mukaan, kuinka kauan he ovat käyttäneet Lukkaria.

Edellinen kysely Lukkari-ylläpitäjille tehtiin vuonna 2019, johon vastasi 97 henkilöä. Vuonna 2020 Lukkari-tiimi keskittyi Lukkarin taustajärjestelmän, Liferayn, uuden version päivitykseen, eikä ylläpitäjätutkimusta tehty.

1. Kuinka todennäköisesti suosittelisit Lukkaria kollegallesi?

Vastaajien määrä: 252

Kaavio näyttää NPS -arvon. 22% on kriitikkoja, 46% passiivisia ja 32% suurlähettiläitä.

Kysymys kuinka todennäköisesti suosittelisit Lukkaria kollegallesi arvioitiin NPS luvun (Net Promoter Score) avulla. NPS luku mittaa kuinka tyytyväisiä ja sitoutuneita käyttäjät ovat tuotteeseen asteikolla 0-10. Vaustausten perusteella NPS luku on -100:n ja 100:n välillä. Luku riippuu käyttäjien vastauksista, 0-6 tulos huonontaa, 7-8 on neutraali ja 9-10 nostaa NPS lukua. 0-6 tuloksen antanutta kutsutaan arvostelijaksi, 7-8 passiiviseksi ja 9-10 suosittelijaksi.

Vuoden 2021 NPS oli 10 ja keskiarvo 7,5. Vuonna 2019 NPS oli -7 ja keskiarvo 7,3. NPS luvun nousuu vaikutti suosittelijoiden määrän kasvu 11 prosentista 32 prosenttiin. Tulos on toki parempi kuin edellisessä kyselyssä, mutta osoittaa että parannettavaa vielä löytyy.

Vertailu eri Lukkarin käyttäjäryhmien välillä osoitti päätoimittajien olevan tyytyväisin käyttäjäryhmä. Vastaajat, jotka ilmoittivat vastaavansa joltain osin verkkotyöstä, mutta etteivät itse tee ylläpitotyötä käytännössä, olivat tyytymättömin ryhmä. Heitä oli vastanneiden joukossa kuitenkin vain neljä, joten niiden perusteella ei voi tehdä kovinkaan varmoja johtopäätöksiä. Käyttäjät, jotka ylläpitävät oman työalansa sisältösivuja, antoivat myös negatiivisen NPS luvun. Kun taas käyttäjät, jotka ylläpitävät vain tapahtumia ja yhteistietoja, olivat tyytyväisiä. Yleisesti ottaen voi sanoa, että tämä jaottelu tyytyväisyydessä käyttäjien välillä oli havaittavissa myös kyselyn muissa vastauksissa.

Se kuinka pitkään oli käyttänyt Lukkaria vaikutti myös tyytyväisyyteen. Verrattavissa vähiten tyytyväisiä olivat 6 kk -  vuoden Lukkaria käyttäneet. Uusimmat ja kokeneimmat käyttäjät olivat suhteellisen tyytyväisiä työkaluun. Avoimista vastauksista voi päätellä, että sivuston intensiivinen rakennusvaihe koetaan haastavaksi.

2. Kerro mielipiteesi vastaamalla väittämiin

Vastaajien määrä: 251

Kaavio näyttää vastaajien arvon keskiarvon välillä 0-5 kyselykysymyksissä. Keskiarvo on 3,8.

Väittämät saivat korkeat arvosanat. Korkeimmat pisteet sai ohjesivustot (suomeksi ja ruotsiksi), tiedotus Lukkarin kehitystyöstä sekä käyttötuki. Lukkarituki sai monelta kiitosta. Muutama käyttäjä oli kuitenkin sitä mieltä, että vastaaminen oli ollut hidasta tai vastaus oli ollut liian yleisluonteinen.

Hieman alempia arvosanoja saivat koulutus sekä rakennusvaiheessa että pidemmälle edenneille käyttäjille. Myös seurakuntien mahdollisuus vaikuttaa kehitykseen sai alhaisemman arvosanan.

Moni kommentoi, että Lukkarissa on aina välillä joku toiminto, joka ei toimii. Toiset kommentit olivat selviä kehitysehdotuksia Lukkarin toimintoihin - kiitos niistä!

Lukkari työkaluna jakoi mielipiteitä. Toiset olivat sitä mieltä, että Lukkari on helppokäyttöinen ja toiset kommentoivat, että Lukkari on vaikea, jäykkä, epälooginen tai vaikeasti hahmotettavissa. Pääkäyttäjät ja käyttäjät, jotka vastaavat isommista osioista sivustolla, pitivät Lukkaria helpompana kuin pienemmissä rooleissa olevat. Tämä johtuu varmaan osittain siitä, että he, jotka pitävät työkalua helppokäyttöisenä, saavat tai ottavat itselleen isomman roolin ylläpidossa. Muutama kommentoi käyttävänsä Lukkaria sen verran harvoin, että toiminnot ehtivät unohtua.

Eräs käyttäjä totesi: "Lukkari on mainio alusta, mutta peruskäyttäjälle vähän vaikea ymmärtää. Jos Lukkaria käyttää vain tapahtumien tekemiseen, se on aika massiivinen siihen, kun taas verkkosivujen ylläpitäjille se taas on välillä vähän kankea. Silti, kultainen keskitie on mielestäni onnistunut - Lukkari toimii mielestäni yllättävänkin hyvin, kun ottaa huomioon kuinka laidasta laitaan sen käyttäjät ovat."

Osa käyttäjistä kommentoi myös, että tuntuu siltä, etteivät sivustolla kävijät löydä etsimäänsä. Tästä syystä oli vaikeata erotella täysin, mitkä kommentit kohdistuivat itse työkaluun ja mitkä seurakuntalaisen kokemukseen. (Kävijöiden kokemuksiin keskitymme enemmän loppukäyttäjäkyselyn raportissa.)

Verrattuna vuonna 2019 tehtyyn tutkimukseen olivat kaikki arvot nousseet. Kahden vuoden takainen graafiikka näyttää melkein samanlaiselta kuin tämän vuoden grafiikka. Tutkimuksissa sekä eniten että vähemmän pisteitä saaneet väittämät olivat samat. Kyselyjen arvojen vertailua: alin arvo vuonna 2021 oli 3,1 (vuonna 2019 se oli 2,5) ja korkein arvo vuonna 2021 oli 4,2 (vuonna 2019 se oli 3,4). Vuoden 2021 keskiarvo oli 3,8, kun se vuonna 2019 oli 3,0.

Lopulta voimme toteaa, että + - 4 saadut arvot ovat tällaisessa kyselyssä hyviä tuloksia. Yleisesti hyviksi luokitelluissa verkkopalveluissa arvot liikkuvat lähempänä kolmea. Ylläpitäjät ovat useimmiten kriittisiä tällaisissa kyselyissä, koska kysely koetaan hyväksi mahdollisuudeksi tuoda esiin epäkohtia. 

3. Arvioi viime aikojen keskeisimpien toteutuksien onnistumista

Vastaajien määrä: 251

Kaavio osoittaa, miten vastaajat arvostavat erilaisia ​​uudistuksia (arvo välillä 0–5). Keskiarvo on 3,8.

Käyttäjät olivat kautta linjan hyvin tyytyväisiä uusiin toteutuksiin. Keskiarvo oli 3,8 (vuonna 2019 se oli 3,5). Erityisen onnistuneina toteutuksina pidettiin seuraavia: mahdollisuus merkata tapahtuma perutuksi, päätöksenteko-nosto harmassa valikossa ja linkkien ajastus linkkilistoissa.

Hieman alhaisemmat pisteet saivat: ylläpitotyökalun uudistus, erillisosion visuaalinen uudistus ja mobiilivalikon muutokset. Hieman alhaisemmat pisteet voi osittain johtua siitä, että on helpompaa käsittää ja arvioida pienempiä ja konkreettisempia muutoksia.

Useat vastanneista kiittivät uudistuksista tai jostain yksittäisestä osasta niissä. Muutama kommentoi, että julkaisun jälkeen koki ongelmia työkalun käytössä.

Monet kommentoivat mobiilivalikkoa. Tämä on täysin ymmärrettävää, koska uudistus oli vielä kesken, kun kysely tehtiin. Myös saavutettavuuskorjaukset ovat vielä kesken. Kommenttit niistä keskittyivät siihen, että käyttäjät tunsivat epävarmuutta siitä, mitkä parannukset ovat vielä tulossa, koska he eivät itse pysty vaikuttamaan keskitetysti tehtäviin työkalun saavutettavuuskorjauksiin. Saavutettavuusdirektiivi koettiin haastavaksi.

Vastaajista 22-51 prosenttia koki, etteivät voineet ottaa kantaa johonkin kyselyn väittämään. Avoimista kommenteista käy ilmi, että osa käyttäjistä ei ole huomannut uudistuksia.

4. Onko Lukkari-alustassa ja Lukkari-työn viestinnässä huomioitu riittävästi korona-ajan asettamia vaatimuksia?

Vastaajien määrä: 234

13% vastaajista vastaa ei ja 87% kyllä.

Suurin osa vastaajista koki, että korona-aika on huomioitu riittävästi Lukkari-työssä. Osa oli sitä mieltä, että olisi voitu aktiivisemmin kehittää teknisiä toteutuksia kaikkien seurakuntien käyttöön. Erityisesti toivomuksena oli sivuston näkyvälle paikalle sijoitettu yhteinen pohja koronatiedotusta varten. Huomioitavaa on myös se, että striimejä tulee olemaan enemmän kuin aikaisemmin ja että hybriidikokoukset ovat tulleet jäädäkseen. Nämä tuovat meille uusia haasteita.

5. Verkkoviestinnän koulutukset ja kokoontumiset: Tänä vuonna on etätyöskentely ja etäoppiminen tullut kaikille tutummaksi. Mitä seuraavista toivoisit?

Vastaajien määrä: 250

Graaffi näyttää minkä verran seurakuntantatyöntekijät kaipasivat tiettyä koulutusta.

Käyttäjät toivoivat lähes kaikkia ehdotettuja koulutusmuotoja. Eniten toivottiin mahdollisuutta oppia lisää työkalusta silloin, kun itselle sopii. Lyhyet ohjevideot, e-oppimisympäristö ja webinaarit koettiin myös hyviksi vaihtoehdoksi. Johtuen kokonasta vain 30 prosenttia toivoi livekokoontumisia. 

Koulutussisältönä toivottiin eniten vihjeitä hyvälle sisällölle, mutta myös työkalun perusopetusta. Eniten työkalun perusopetusta toivoivat pelkästään tapahtumia ja yhteistietoja päivittävät käyttäjät. Osa vastaajista koki, etteivät tarvitse koulutusta. He sen sijaan mainitsivat Lukkari-työn ympärille muodostuneen yhteisön hyvän tuen sekä itseopiskelun. Kiitos kaikille siitä tuesta!

(Vuonna 2019 tehty kysely keskittyi ylläpitäjien toiveisiin liittyen Lukkarin visualiseen uudistukseen, joten tätä kysymystä ei kysytty silloin.)

Haasteita verkkotyössä

Verkkotyön suurimmiksi haasteiksi nousivat ajan puute ja se, miten työresurssien käyttö priorisoidaan. Verkkosivusto on monelle yksi tehtävä muiden joukossa. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että sometyö priorisoidaan verkkosivuston ylläpitoa tärkeämmäksi. Toiset taas kokivat, ettei omaa työpanosta Lukkarissa arvosteta.

Vaikka väite "Saan riittävästi tietoa Lukkarin kehityksestä." sai keskiarvon 4,1/5, kommentit viittasivat siihen, etteivät kaikki tunne ja osaa käyttää Lukkarin uusia toiminnallisuuksia. Osittain tämä voi liittyä siihen, ettei työaika riitä työkalun uusien ominaisuuksien oppimiseen.

Toinen haaste oli, että jokainen seurakunnan työntekijä päivittää sivustoa itsenäisesti. Verkkosivuston parissa tehdylle työlle tarvittaisiin selkeämpää johtamista ja linjauksia sekä yhteistä suunnittelua. Työyhteisössä motivointi vastuun ottamiseen koettiin myös haastavaksi.

Vastauksista kävi ilmi, että osan mielestä työkalu antaa liian tiukat raamit verkkosivuston rakenteelle ja yksittäisen sivun sommitelulle. Suurimmaksi haasteeksi koettiin kuvien asettelu sivuille. 

Haasteiksi sivuston ylläpidossa mainittiin mm. hyvän sisällön tekeminen, kävijän tavoittavan kielen käyttö, kehittää visuaalisuutta parhaalla mahdollisella tavalla. "Meidän täytyy muuttaa ajattelumalliimme siitä, että työssä verkkosivuston kanssa on kyse tekniikasta. Todellisuudessa verkkosivustotyössä on kyse sisällöstä.", totesi eräs vastanneista.