Ylläpitäjäkysely 2022

Seurakuntien työntekijöille suunnattuun 2022 verkkoviestintäkyselyyn vastasi 53 henkilöä. Kaikki vastaajista käyttivät Lukkaria.

Edellinen kysely Lukkari-ylläpitäjille tehtiin vuonna 2021, johon vastasi 274 henkilöä. 

1. Kuinka todennäköisesti suosittelisit Lukkaria kollegallesi?

Vastaajien määrä: 53

Seurakuntien työntekijöille suunnattuun vuoden 2021 verkkoviestintäkyselyyn vastasi 53 henkilöä. Vastaajista kaikki olivat Lukkari-ylläpitäjiä.

Tutkimuksesta kävi ilme, että Lukkari on yleisesti ottaen arvostettu ja helppokäyttöinen työkalu. Tuki, ohjesivusto ja uutiskirje ovat suureksi avuksi, mutta verkkokoulutukselle olisi myös tarvetta seurakunnissa. Esimerkiksi kuvien käyttöön toivotaan parannuksia. Työkalu koetaan hieman jäykäksi seurakuntien erilaisiin tarpeisiin sovittamisessa. Keväällä tekniset ongelmat kiusasivat ylläpitäjiä. Edelleen on haasteita viestiä uusista ominaisuuksista seurakuntien työntekijöille - työntekijöillä ei aina riitä aika sisäistää uutta tietoa.

Edellinen kysely Lukkari-ylläpitäjille tehtiin vuonna 2021. Silloin kyselyyn vastasi 274 henkilöä. Viime vuonna seurakuntien sivustoilla oli ylläpitäjäkyselyn aikana myös kävijäkyselyjä, ja sitä myöten myös ylläpitäjäkyselyn vastausmäärä nousi.

Alhainen vastausmäärä vaikeuttaa johtopäätösten tekemistä eri vastausryhmiin liittyen. Suuri osuus vastaajista (81 prosenttia) ovat käyttäneet Lukkaria yli kaksi vuotta ja sanoivat tekevänsä kaikenlaista, tai vastaavansa seurakunnan verkkosivuista. Toisin sanoin tulokset vastaavat pitkälti päätoimittajien näkemyksiä.

NPS

Kysymys kuinka todennäköisesti suosittelisit Lukkaria ystävällesi arvioitiin NPS:n (Net Promoter Score) avulla. NPS mittaa, kuinka tyytyväisiä ja sitoutuneita käyttäjät ovat tuotteeseen. Käyttäjlle tarjotaan vakioitu vastausvaihtoehtojen asteikko 0 (erittäin epätodennäköisesti) – 10 (erittäin todennäköisesti). Tuloksena saadaan suositteluindeksi asteikolla -100 (kaikki asiakkaat ovat arvostelijoita) – 100 (kaikki asiakkaat ovat suosittelijoita). Käyttäjät jaetaan kolmeen kategoriaan antamansa vastauksen perusteella:

  • Suosittelijat: käyttäjät, jotka vastaavat 9-10, ovat tyytyväisiä ja sitoutuneita.
  • Arvostelijat: käyttäjät, jotka vastaavat 0-6, ovat tyytymättömiä.
  • Passiiviset: käyttäjät, jotka vastaavat 7-8, ovat ihan tyytyväisiä, mutta välinpitämättömiä.

Tässä tutkimuksessa NPS-arvo oli 26 ja keskiarvo 8,0.

Tulos parani viime vuoteen verrattuna, jolloin NPS oli 10 ja keskiarvo 7,5. Nousu voi osittain johtua siitä, että suosittelijoitten määrä on kasvanut 32 prosentista 36 prosenttiin. Pitkään Lukkaria käyttäneiden vastaajien määrä voi myös vaikuttaa. Olemme aiempiin vuosiin verrattuna viestineet enemmän mitä on tekeillä - myös alustavista suunnitelmistä - mikä voi kasvattaa tämän vastaajaryhmän tyytyväisyyttä. 

2. Kerro mielipiteesi vastaamalla väittämiin

Vastaajien määrä: 53

Lukkarin käytettävyys.

Väittämät saivat korkeat arvosanat. Keskiarvo on sama kuin viime vuonna: 3,8.

Käyttäjät ovat tyytyväisiä nopeisiin ja käyttökelpoisiin vastauksiin tuelta, samoin Lukkari-ohjeesta. 

Huonoimman arvon sai väite: "Lukkarissa ei ole liikaa teknisiä ongelmia". Arvo oli laskenut viime vuodesta (3,6) -> 3,1. Tässä näkyy ylläpitäjien tyytymättömyys palvelun katkoksista, jotka toistuivat tiheästi useamman kuukauden aikana. "Yksikin tekninen ongelma, joka aiheuttaa itkua, hampaiden kiristelyä ja vie aikaa itse työtehtävän toteuttamisesta, on ehdottomasti liikaa!", kirjoitti eräs vastaaja. Päätoimittajien keskiarvo oli niinkin alhainen kuin 2,9.

Vastaajat nostivat esille että, on vaikeaa saada kuvat näyttämään siltä miltä itse on ajatellut, ja että yhteisen sisällön löytäminen ei ole niin yksinkertaista. Työkalu koetaan vähän jäykäksi niin, ettei verkkosivu aina taivu yksittäisen seurakunnan tarpeisiin.

Toiseksi alhaisimman arvon sai kysymys siitä, että onko seurakunnan työntekijä saanut riittävästi koulutusta ja neuvoja siinä miten sisältöä voisi parantaa. Vastaajat antoivat koulutuksesta saman keskiarvon kuin viime vuonna. Yhteisten sisältöjän keksiarvo sen sijaan on laskenut 3,3. (2021: 3,6). Käytännössä meillä ei ole ollut resurseja kouluttaa ylläpitäjiä viimeisen kahden vuoden aikana. Yhteiseen sisältöön taas tulee uutta harvakseltaan, joten ylläpitäjät tuskin ovat tottuneita muistamaan ja käyttämään sitä kovinkaan aktiivisesti.

Vastaajat olivat tänä vuonna tyytyväisempiä mahdollisuuteen vaikuttaa Lukkarin kehitykseen. Keskiarvo on noussut 3,6. (2021: 3,3). Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että kehitystiimi on kuluneen vuoden aikana kysynyt seurakunnilta näkemyksiä B-sivustomallin kehityksestä ja kutsuneet seurakunnan työntekijöitä vapaaehtoiseen kehittäjätiimiin. 

Päätoimittajat ja sivustojen vastaavat olivat sitä mieltä, että seurakunta kiinnittää vähemmän huomiota saavutettavuuteen (3,8) kuin viime vuonna (4,1).

Lopulta voimme toteaa, että + - 4 saadut arvot ovat tällaisessa kyselyssä hyviä tuloksia. Yleisesti hyviksi luokitelluissa verkkopalveluissa arvot liikkuvat lähempänä kolmea. Ylläpitäjät ovat useimmiten kriittisiä tällaisissa kyselyissä, koska kysely koetaan hyväksi mahdollisuudeksi tuoda esiin epäkohtia. 

3. Arvioi viime aikojen keskeisimpien toteutuksien onnistumista

Vastaajien määrä: 52

Kehityskohteet.

Vastaajat olivat yleisesti ottaen tyytyväisiä viime vuoden kehitykseen. Keskiarvo oli 3,9 (2021: 3,8). Erityisen kiitollisia käyttäjät olivat simulaatio-toiminnosta, mahdollisuudesta luoda striimaus- ja hybriditapahtumia ja seurakuntavaalien uudesta sivupohjasta.

Hieman alhaisemmat pisteet saivat: erillisosion mobiilinavigaation uudistus, analytiikan raportointinäkymä ja blogityökalu.  Hieman alhaisemmat pisteet voi osittain johtua siitä, että on helpompaa käsittää ja arvioida pienempiä ja konkreettisempia muutoksia. Vastauksissa oli huomionarvoista se, että useat vastaajan ilmoittivat, etteivät ole käyttäneet jotain tiettyä uudistunutta ominaisuutta. Esimerkiksi yli 90 prosenttia vastaajista ei ollut käyttänyt blogityökalua. 

Useat vastaajat kiittivät uusista ominaisuuksista, erityisesti mobiilisimulaatiosta ja tapahtumat siirtymisestä Primestä rajapinnan yli Lukkariin. Hajanaisia kommentteja tuli siitä, mitkä työkalut eivät vastanneet odotuksia. Niiden perusteella on vaikea vetää laajempia johtopäätöksiä. 

Avoimista kommenteista voi päätellä, että osa vastaajista ei ollut huomannut uudistuksia tai tiennyt mitä kyselyssä käyttämämme termit tarkoittavat. "Kiitos kaikesta kehitystyöstä! On monesti niin, että kaiken muun työn ohessa ei ehdi paneutua uudistuksiin ja kehittämiseen riittävästi.", totesi eräs käyttäjä.

4. Lukkarin uutiskirje: Kerro mielipiteesi vastaamalla väittämiin

Vastaajien määrä: 53

Uutiskirje.

Uutiskirje sai hyvät arvosanat. Jopa 35,8 prosenttiä vastaajista ilmoitti lukevansa Lukkarin uutiskirjettä lähes aina. 79,2 prosenttia oli täysin tai melkein sitä mieltä, että uutiskirjeestä on heille hyötyä. Eräs vastaaja totesi: "Yleensä aina tulee uutta tietoa eli viestintä on fiksusti keskitetty kirjeeseen." Jopa 32,1 prosenttia vastaajista kertoi, että uutiskirje on pääasiallinen kanava seurata Lukkarin uudistuksia. Vain 3,8 prosenttia vastaajista ilmoitti, että kehityssivu Lukkarissa on pääasiallinen tiedon lähde. Kehityssivulla on lähes samaa tietoa kuin uutiskirjeessä.

Vastaajat olivat sitä mieltä, että uutiskirje on selkeä ja helppolukuinen (4,3), ja visuaalisesti miellyttävä (4,1).

Useimmat olivat sitä mieltä, että kahdeksan kirjettä vuodessa on sopiva määrä. Joku oli sitä mieltä, että uutiskirjeitä tulee liian usein. Toisaalta joku oli sitä mieltä, että yhdessä kirjeessä on kerralla liikaa tietoa, mikä puhuisi osaltaan useampien lyhyempien kirjeiden puolesta. Joku ehdotti, että olisi kuvakaappauksia niin että voisi nopeasti hahmottaa mistä on kyse. 

Artikkelisarja Lukkarin tekijöistä sai erityiset kiitokset.

Viime vuoden ylläpitäjäkyselyssä ei kysytty uutiskirjeestä.

5. Verkkoviestinnän koulutukset ja kokoontumiset: Mitä seuraavista toivoisit?

Vastaajien määrä: 53

Koulutustoiveet.

Kyselyyn vastanneet pitävät omalla työpisteellään oppimista toivottavimpana oppimisen muotona (yli 90 prosenttia kantaa ottaneista). Lyhyet muutaman minuutin videot ja koulutus hyvästä verkkosisällöstä kiinnostavat erityisesti (molemmissa toivojien osuus oli 90 prosenttia). Kokoontumisissa etäkokoontumiset (etätapaamiset ja webinaarit) ovat merkittävästi toivotumpia kuin kasvokkainen kohtaaminen, jota toivoi alle 1/3 vastaajista.

Tulokset olivat hyvin samankaltaiset vuoden 2021 kyselyssä.

6. Verkkoviestinnän koulutukset: Missä asioissa koet tarvitsevasi apua?

Vastaajien määrä: 50

Missä ylläpitäjät tarvitsevat apua.

Vastaajista 72 prosenttia oli sitä mieltä, että he kaipaavat neuvoja miten huomioida mobiilikäyttäjät sisällöntuotannossa. Jopa 68 prosenttia koki kaipaavansa apua kävijäanalytiikan ja palautteen hyödyntämisessä sivuston kehityksessä ja 60 prosenttia saavutettavuudessa. Tässä näkyy taas, että suurin osa vastaajissa oli tottuneita Lukkarin käyttäjiä, jotka kaipaavat tietoa laajalti verkkosivuston kehityksestä.

Kysyimme ketkä olisivat alustavasti kiinnostuneita rakaisusta, jossa kävijät voisivat antaa sivulla suoraan palautetta. 25 prosenttia vastaajista koki olevansa kiinnostuneita.

7. Minkä koet haastavimmaksi asiaksi verkkosivujen kehittämisessä?

Vastaajien määrä: 21

Suurimmat haasteet verkkotyössä tuntuivat olevan ajan puute ja työyhteisön ymmärrys verkon mahdollisuuksista. Haasteita oli myös saada jokainen työtekijä päivättämään oman vastuualueensa sivut ja sopimaan yhteisistä tavotteista. Vastaajat kertoivat, että useimmilla työyhteisössä ei ole viestinnän koulutusta, mikä tarkoittaa suurta tarvetta koulutusmateriaaleille ja ohjeistuksille.

Verkkosivujen sopeuttaminen yksittäisen seurakuntien tarpeisiin koettiin myös haasteeksi.

Eräs vastaaja mainitsi, että tuntuu haastavalta kehittää visuaalista ilmaisua, ja että kuvien käyttö Lukkarissa on kömpelöä. Myös käytettävyys, saavutettavuus ja tieto siitä miten analytiikkaa kannattaisi hyödyntää kehityksessä tuntuivat haastavilta.

Vastaukset olivat linjassa viime vuoden vastauksien kanssa.

8. Miten hyvin seuraavat asiat toteutuvat seurakuntasi verkkotyössä?

Vastaajien määrä: 53

Miten seurakunta pärjää?

Videoiden rooli verkkosisällössä pienentynyt

Koronapandemiatilanteen helpottuminen on vähentänyt merkittävästi seurakuntien striimauksia, mikä näkyy myös videoiden merkityksen laskuna verkkosivujen sisältönä. Videoiden merkitys verkkosivujen sisältönä putosi neljänneksellä verrattuna vuoden 2021 ylläpitäjäkyselyyn.

Käyttäjätiedon hyödyntäminen ja hakusanojen säännöllinen pohtiminen on vieläkin varsin harvinaista, jopa niin, että käyttäjätiedon hyödyntäminen on vähentynyt vuodesta 2021.

Verkkosivujen päivittämisestä on tullut yhä selkeämmin osa normaalia työtä seurakunnan työntekijöille ja vastausten keskiarvo on tämän osion korkein, joskin vielä hieman alle keskitason. Vapaaehtoisten merkitys verkkosivujen päivittäjinä on edelleen erittäin vähäistä, mutta pientä kehitystä on tässäkin nähtävissä edelliseen vuoteen verrattuna.